• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây Huyết đằng lông

05.12.2019 -

Ảnh hưởng của một số chất kích thích tới sự ra rễ của hom cây Huyết đằng lông

Nguyễn Thanh Nguyên

TÓM TẮT

Ảnh hưởng của một số chất kích thích ra rễ (IAA, β IBA và α NAA) với các hàm lượng 0,5%, 1%, 1,5% và 2% ở dạng bột trong thí nghiệm giâm hom huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) với vị trí cắt hom và tuổi hom khác nhau, được tiến hành vào tháng 11/2013 tại Đà Lạt, cho thấy α NAA là chất điều hòa sinh trưởng có tác động tốt nhất đến khả năng ra rễ của hom giâm là đoạn thân lấy từ cây 1 – 3 tuổi. Bên cạnh đó, tuổi hom và vị trí cắt hom ở các công thức cũng ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ ra rễ (tỷ lệ sống) cũng như chất lượng bộ rễ của hom giâm. Với hom non cắt giữa lóng của 2 mắt đốt thân sử dụng α NAA hàm lượng 1,5% và hom già cắt ngay mắt đốt thân sử dụng α NAA hàm lượng 1% cả hai đều cho tỷ lệ ra rễ cao nhất đạt được là 90,0% sau thời gian 60 ngày.

Tạp chí Dược liệu, số 6 (2014), 328-333

Bài viết nổi bật
Online: 1
Hôm nay: 102
Tuần này: 230
Tổng lượt truy cập: 00014286