Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ và tham gia đào tạo giai đoạn 2013 -2018 của Viện khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Giai đoạn từ năm 2013-2018, đơn vị đã thực hiện 03 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp bộ, 04 đề tài cấp tỉnh, 07 đề tài cấp cơ sở, 02 Dự án BV&PTR, 01 Dự án giống, 01 Dự án Khuyến nông Trung ương, 01 Dự án cấp tỉnh.

Tích cực tham gia tìm kiếm đề tài KH&CN. Năm 2013, mở mới 01 nhiệm vụ quỹ gen, đấu thầu thành công 03 đề tài cấp tỉnh (Sở KH&CN Lâm Đồng, Gia Lai). Trong năm 2014, tham gia đấu thầu thành công một đề tài cấp tỉnh (Sở KH&CN tỉnh Đăk Lăk),mở mới một đề tài cấp cơ sở. Năm 2015, được chỉ định thầu một Dự án cấp tỉnh (Sở TN&MT Lâm Đồng), mở mới một đề tài cấp cơ sở. Năm 2016, mở mới 02 đề tài cấp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Năm 2017, mở mới 01 đề tài Quỹ gen cấp Nhà nước, mở mới 01 đề tài cấp cơ sở. Năm 2018, mở mới 01 Dự án sản xuất thử nghiệm, 01 đề tài cấp tỉnh.

Hàng năm, các NCV tích cực tham gia đề xuất ý tưởng NCKH các cấp.

Đội ngũ cán bộ viên chức, nghiên cứu viên đều được khuyến khích tham gia nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ. Hiện tại, đơn vị có 02 Tiến sĩ, các nghiên cứu viên đã đạt trình độ Thạc sĩ hiện nay có 20 người trên tổng số 47 cán bộ viên chức. Đội ngũ nghiên cứu viên dần trưởng thành và chủ động tham gia công tác NCKH. Hiện nay, có 06 cán bộ tham gia chương trình NCS (04 cán bộ đang được đào tạo tại Viện KHLN Việt Nam, 01 cán bộ đang được đào tạo tại Trường ĐH Đà Lạt, 01 cán bộ đang được đào tạo tại Đại học Lâm nghiêp Việt Nam).