• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Nghiên cứu chọn giống vầ kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

05.12.2019 -

Nghiên cứu chọn giống vầ kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nguyễn Thị Chuyền, Trần Thị Thúy Hằng

TÓM TẮT

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên” được thực hiện trong 5 năm 2012 – 2016. Đề tài đã triển khai 08 nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được duyệt gồm (1) Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của Sơn huyết; (2) Tổng kết, đánh giá các biện pháp kỹ thuật gây trồng, khai thác Bời lời đỏ đã và đang áp dụng tại địa phương; (3) Nghiên cứu chọn lọc cây trội Sơn huyết và Bời lời đỏ; (4) Nghiên cứu đặc điểm sinh lý và bảo quản hạt giống Sơn huyết; (5) Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống hữu tính cây Sơn huyết; (6) Khảo nghiệm hậu thế Sơn huyết và Bời lời đỏ; (7) Nghiên cứu kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng trồng Sơn huyết và (8) Nghiên cứu một số kỹ thuật nuôi dưỡng tái sinh chồi Bời lời đỏ. Về mặt khoa học đã thu được một số đặc điểm lâm học của Sơn huyết, kết quả nghiên cứu chọn giống, kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật gây trồng loài cây Sơn huyết; đã tổng kết đánh giá các biện pháp kỹ thuật đã và đang áp dụng gây trồng khai thác Bời lời đỏ tại vùng Tây Nguyên, kết quả chọn giống, nuôi dưỡng tái sinh chồi Bời lời đỏ.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số đặc biệt (2017), trang 29-36

Bài viết nổi bật
Online: 2
Hôm nay: 129
Tuần này: 231
Tổng lượt truy cập: 00071562