• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Nghiên cứu nhân giống cây Tơm trơng bằng hom

05.12.2019 -

Nghiên cứu nhân giống cây Tơm trơng bằng hom

Nguyễn Thanh Nguyên, Lê Hồng Én

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, các yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống cây tơm trơng (Urceola minutiflora Mid.) bằng hom như chất kích thích ra rễ gồm IAA, α-NAA và β-IBA ở các nồng độ từ 0,5 - 2,0 %, thời vụ giâm hom, loại hom và vị trí cắt hom đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ra rễ trên cây tơm trơng đều cao hơn sơ với đối chứng khi xử lý các chất kích thích ra rễ. Tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất khi xử lý hom non và hom già, cắt ngay mắt đốt thân bằng IAA 1,5 % vào mùa khô. Tỷ lệ ra rễ, số lượng rễ và chiều dài rễ đối với hom già là 84,5 %, 3,74 và 2,56 cm so với hom non là 77,8 %, 3,51 và 2,13 cm.

Tạp chí Dược liệu, số 6 (2015), 388-393

Bài viết nổi bật
Online: 4
Hôm nay: 315
Tuần này: 816
Tổng lượt truy cập: 00283503