• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Quy định xây dựng bản đồ hiện trạng rừng – Tiêu chuẩn quốc gia TCQG BĐHTR năm 2015

14.06.2018 -

TCQG BĐHTR: 2015 Bản đồ hiện trạng rừng – Yêu cầu kỹ thuật, được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS Ð xây dựng hệ thống các quy định kỹ thuật cho bản đồ dạng số trong ngành lâm nghiệp”, theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và đi m a, khoản 1 điều 5 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Xem và Tải về:

Tài liệu

Online: 2
Hôm nay: 102
Tuần này: 230
Tổng lượt truy cập: 00014283