• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Chức năng và nhiệm vụ

15.06.2018 -

Chức năng và nhiệm vụ
 
Chức năng:
 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (sau đây gọi tắt là Viện) có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo quy định cùa pháp luật.
 
Nhiệm vụ và quyền hạn:
 
1. Xây dụng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp của Vùng theo quy định; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lâm nghiệp của Vùng theo quy định của pháp luật, gồm:
 
a) Khoa học cơ sở về lý thuyết lâm học các hệ sinh thái đặc thù rừng cây lá kim, rừng Khộp, rừng lá rộng thường xanh, rừng ngập mặn và vùng đât cát, khô hạn ven biển;
 
b) Kỹ thuật và công nghệ trồng rừng; phục hồi rừng, các hệ sinh thái rừng và sử dụng bền vũng đất rùng;
 
c) Chọn, tạo và nhân giống cây lâm nghiệp; xây dựng các rừng giống, vườn giống; lưu giữ tập đoàn giống cây lâm nghiệp, cây rừng quý hiêm, có giá trị; ứng dụng công nghệ sinh học trong lâm nghiệp;
 
d) Các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật rừng, động vật rừng;
 
đ) Cơ sở khoa học về đánh giá, dự báo tài nguyên thực vật và động vật rừng, tác động môi trưòng lâm nghiệp, biến đổi khí hậu, quan trắc môi trường lâm nghiệp;
Kỹ thuật nuôi, gây trồng, khai thác, chế biến, bảo quản các loại lâm sản ngoài gỗ;
 
g) Biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; công nghệ phòng, chống cháy rừng;
 
h) Cơ sở khoa học cho chính sách phát triển kinh tế lâm nghiệp; kinh tế tài nguyên và môi trường rừng; thị trường lâm sản; lâm nghiệp cộng đồng trong vùng;
 
i) Phương thức sản xuất nông lâm kết hợp; cơ giới hóa sản xuất cây giống lâm nghiệp, trồng rừng, khai thác, vận xuất, vận chuyển, chế biến, bảo quản lâm sản; công nghệ bảo quản, chế biến lâm sản.
 
3. Xây dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật lâm nghiệp theo nhiệm vụ được giao và quy định cùa pháp luật.
 
4. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tham gia đào tạo tiến sỹ, liên kết đào tạo thạc sỹ, bồi dưõng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ lâm nghiệp của Vùng theo quy định của pháp luật.
 
5. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Viện theo quy định của pháp luật.
 
6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm và công nghệ lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, các sản phẩm phù họp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.
 
7. Thực hiện dịch vụ tham quan học tập và du lịch sinh thái phù họp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện theo quy định của pháp luật.
 
8. Tư vấn lập dự án; tư vấn giám sát, thẩm tra; tư vấn thẩm định hồ sơ
thiết kế, dự toán các chương trình, dự án đầu tư, công trình lâm nghiệp; tư vấn kiểm kê rừng, quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp; tư vấn thiết kế khai thác rừng, trông rừng, công trình cảnh quan trong Vùng theo quy định của pháp luật.
 
9. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.
 
10. Làm đầu mối liên kết các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với các tỉnh, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đông, Bình Định, Phú Yên,  Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận để giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ về lâm nghiệp của Vùng.

 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao.

 

Bài viết nổi bật
Online: 5
Hôm nay: 315
Tuần này: 0
Tổng lượt truy cập: 00321717