• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Đại hội Chi bộ Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới - Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22.05.2020 -

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến  Hạnh - UVBCH, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Chi bộ đã đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Đại hội đã đề ra những mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:Tập trung xây dựng Chi bộ, cơ quan và đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trong sáng về đạo đức. Đề cao trách nhiệm của tập thể và đảng viên trong Chi bộ, trước hết là tập thể cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến  Hạnh - UVBCH, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đánh giá cao những kết quả của chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đại hội cần nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc đối với những tồn tại, hạn chế từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên.

Đại hội đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 03 đồng chí; đồng chí Trần Hồng Sơn  - Giám đốc trung tâm lâm nghiệp nhiệt đới giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng thời, bầu ra Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí, trong đó 01 đại biểu chính thức và 01 đại  biểu dự khuyết.

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310457