• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG HOM CÂY XÁ XỊ (Cinnamomum parthenoxylon Meisn.) VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM Ở VƯỜN ƯƠM TẠI LÂM ĐỒNG

08.06.2020 -

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG HOM CÂY XÁ XỊ  (Cinnamomum parthenoxylon Meisn.) VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM Ở VƯỜN ƯƠM TẠI LÂM ĐỒNG

Lê Hồng Én, Nguyễn Thanh Nguyên

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, các chất điều hòa sinh trưởng thực vật được sử dụng để tiến hành giâm hom cây Xá xị trên giá thể cát là α-NAA, IAA và β-IBA với dải nồng độ từ 0,5% đến 2,0%. Vật liệu nghiên cứu là hom bánh tẻ từ vườn sưu tập có tuổi khoảng 20 năm. Thí nghiệm được thực hiện 3 lần lặp với 30 mẫu cho mỗi công thức/lần lặp, thời gian thực hiện giâm hom là tháng 10 đến tháng 11. Kết quả thu được sau 75 ngày cho thấy, hom hóa gỗ một phần cho kết quả cao hơn hom hóa gỗ toàn phần hoặc hom chưa hóa gỗ. Khi bổ sung thuốc điều hòa sinh trưởng thực vật thì ở tất cả các nồng độ đều có các thông số ra rễ cao hơn đối chứng, nồng độ đạt hiệu quả cao nhất đối với thuốc α-NAA là 1,0-1,5%, IAA là 1,5% và β-IBA là 1,0%. Trong 3 loại chất điều hòa sinh trưởng thực vật thì sử dụng β-IBA 1,0% mang lại hiệu quả cao nhất với tỷ lệ sống, tỷ lệ ra rễ, tỷ lệ có rễ thứ cấp, số lượng rễ và chiều dài rễ tương ứng là 70,00%, 64,44%, 21,11%, 3,50 cái và 3,06 cm. Tại vườn ươm, để mang lại hiệu quả cao nhất khi ra bầu cây chỉ nên ra bầu khi hom Xá xị đã xuất hiện rễ thứ cấp với tỷ lệ sống đạt 100%.

Từ khóa: Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, giâm hom, ra rễ, Xá xị

 

THE PROPAGATION OF Cinnamomum Parthenoxylon Meisn. BY CUTTINGS METHOD AND EXPERIMENTAL GROWN AT THE NURSERY IN LAM DONG PROVINCE

Summary

In this study, plant growth regulators used to test for cuttings of Cinnamomum parthenoxylon Meisn. on the sand. That is α-NAA, IAA and β-IBA with concentrations from 0.5% to 2.0%. The researched material is cuttings from the collection garden that is about 20 years old. The experiment was carried out with 3 replications with 30 samples for each formula/replicate. The time for cutting was from October to November. The results received after 75 days show that semi-hardwood cuttings give higher results than hardwood cuttings or softwood cuttings. All the rooting parameters were higher than the control when we added the concentration of plant growth regulators. The most effective concentration for α-NAA was 1.0-1.5 %, IAA is 1.5%, and β-IBA is 1.0%. Among the 3 types of plant growth regulators, 1.0% β-IBA was most effective with survival rate, rooting rate, secondary root rate, root number, and root length, respectively is 70.00%, 64.44%, 21.11%, 3.50 roots, and 3.06 cm. In the nursery, the sapling was grown to take the highest efficiency when they appeared in secondary roots with a survival rate of 100%.

Keywords: Plant growth regulators, cuttings, rooting, Cinnamomum parthexylon Meisn.

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 (2020), trang 03-09

Hình 1. Tỷ lệ hom ra rễ theo loại thuốc và nồng độ sử dụng

 

Hình 2. Thí nghiệm hom ra rễ và sinh trưởng của cây con ngoài vườn ươm

  1. Hom ra rễ và xuất hiện rễ thứ cấp tại công thức β-IBA 1,0%; b. Hom hình thành mô sẹo, hom ra rễ và hom ra rễ có xuất hiện rễ thứ cấp; c. Cây Xá xị tại vườn ươm 2 năm tuổi; d. Cây Xá xị tại vườn ươm 4 năm tuổi
Online: 1
Hôm nay: 102
Tuần này: 261
Tổng lượt truy cập: 00061978