• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

Nghiên cứu nhân giống hữu tính loài Đa tử trà hương (Polyspora huongiana)  và Đa tử trà bidoup (Polysprora bidoupensis)

18.07.2023 -

Lê Thị Thúy Hòa1 , Nguyễn Bá Trung1 , Trương Quang Cường2 , Lê Hồng Én1,* 

1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

2 Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

 

TÓM TẮT

 

Cây Đa tử trà hương và Đa tử trà bidoup là 2 loại cây có giá trị cảnh quan và giá trị bảo tồn, có thể phát triển trồng đường phố, khu công viên ở những nơi có điều kiện sinh thái tương đồng. Trong nghiên cứu này, việc theo dõi đặc điểm vật hậu, đặc điểm quả và hạt giống, đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ nước xử lý ban đầu đến nảy mầm hạt và ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng cây con được tiến hành nhằm xây dựng quy trình nhân giống hữu tính cho hai loài. Số lượng hạt Đa tử trà hương và hạt Đa tử trà bidoup được kiểm đếm tương ứng là 26.586 hạt/kg và 29.086 hạt/kg. Ngâm hạt ở nhiệt độ nước ban đầu là 45oC là phù hợp để xử lý nảy mầm. Tỷ lệ nảy mầm hạt Đa tử trà hương là 44,00% trong thời gian 9,33 ngày và tỷ lệ nảy mầm hạt Đa tử trà bidoup là 56,67% trong thời gian 8 ngày. Công thức phù hợp nhất cho loài Đa tử trà hương và Đa tử trà bidoup ở giai đoạn vườm ươm sau 6 tháng tuổi là công thức 60,9% đất + 26,1% xơ dừa + 8,7% phân bò hoai + 4,3% phân hữu cơ vi sinh, tương ứng tỷ lệ đất/xơ dừa là 7/3. Cây con Đa tử trà hương sinh trưởng chiều cao trung bình và đường kính gốc trung bình đạt 19,08 cm và 3,23 mm, tăng khoảng 86,33% chiều cao và 24,23% đường kính gốc. Cây con Đa tử trà bidoup sinh trưởng chiều cao trung bình và đường kính gốc trung bình đạt 19,11 cm và 3,08 mm, tăng khoảng 58,85% chiều cao và 30,51% đường kính gốc.

 

Từ khóa: Đa tử trà bidoup, Đa tử trà hương, nhân giống, nhiệt độ nảy mầm, thành phần ruột bầu.

Nguồn: Tạp chí KHLN Số 3/2023: 26-34.

 

RESEARCH ON THE PROPAGATION OF Polyspora huongiana AND Polyspora bidoupensis FROM SEEDS

Le Thi Thuy Hoa1 , Nguyen Ba Trung1 , Truong Quang Cuong2 , Le Hong En1,*

1 Forest Science Institute of Central Highlands and South of Central Vietnam

2 Bidoup - Nui Ba National Par

 

SUMMARY

 

Polyspora huongiana and Polyspora bidoupensis are two plants with landscape and conservation value, which can be grown in streets and parks in places with similar ecological conditions. In this study, the monitoring of plant phenology, fruit and seed characteristics, assessment of the effect of initial treatment water temperature on seed germination, and substrate composition on seedlings growth were investigated conducted in order to develop a sexual propagation procedure for the two species. The number of seeds per kilogram of Polyspora huongiana and Polyspora bidoupensis counted were 26,586 seeds/kg and 29,086 seeds/kg, respectively. Soaking seeds at an initial water temperature of 45oC is suitable for germination treatment. The germination rate of Polyspora huongiana seeds was 44.00% in 9.33 days and the germination rate of Polyspora bidoupensis seeds was 56.67% in 8 days. The suitable formula for the species of Polyspora huongiana and Polyspora bidoupensis at the nursery stage after 6 months of age is 60.9% soil + 26.1% coir + 8.7% cow manure + 4. 3% microbial organic fertilizer (corresponding to the ratio of soil/coir is 7/3). Seedlings of Polyspora huongiana grow to mean height and root diameter reaching 19.08 cm and 3.23 mm, increasing about 86.33% and 24.23%, respectively. Seedlings of Polyspora bidoupensis grow to mean height and root diameter reaching 19.11 cm and 3.08 mm, increasing about 58.85% and 30.51%, respectively.

 

KeywordsPolyspora bidoupensis, Polyspora huongiana, propagation, germination temperature, substrate composition.

 

 

Online: 3
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310457