• :
  • :
*Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam*

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG MÂY CHỈ (Calamus dioicus Lour.) TỪ HẠT

14.09.2023 -

Phạm Trọng Nhân, Phạm Khải Tân, Lê Hồng Én, Hồ Sĩ Hùng, Lê Thị Thúy Hòa

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

TÓM TẮT

 

Mây chỉ (Calamus dioicus Lour.) là loài cây có tiềm năng phát triển nguyên liệu cho ngành mây tre đan. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định được đặc điểm quả, hạt giống, khả năng nảy mầm, kỹ thuật bảo quản hạt giống và chăm sóc cây con Mây chỉ giai đoạn vườn ươm. Vật liệu nghiên cứu là quả và hạt giống Mây chỉ thu hái trong rừng tự nhiên tại Cát Tiên, Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy quả Mây chỉ có kích thước 10,0 mm đối với chiều dài đầu đỉnh và đường kính có kích thước 9,8 mm, số lượng quả/kg là 1.809 quả. Hạt Mây chỉ có kích thước chiều dài đầu đỉnh là 6,3 mm và 7,9 mm về đường kính, số lượng hạt/kg là 3.774 hạt với hàm lượng nước 7,7%. Hạt được bảo quản tốt hơn ở nhiệt độ 5 oC trong tủ lạnh, sau 1, 2, 3 tháng có tỷ lệ nảy mầm tương ứng là 61,7%, 55,3%, 42,0%. Hạt nên xử lý trong dung dịch GA3 80ppm trong 12 giờ, các thông số về tỷ lệ nảy mầm, thời gian bắt đầu nảy mầm, thời gian kết thúc nảy mầm và thời gian nảy mầm tương ứng là 74,3%, 24,0 ngày, 39,3 ngày và 15,3 ngày. Hạt bật chồi tốt nhất trong giá thể cát có trát bùn trên mặt với tỷ lệ nảy mầm đạt 91,7%. Với thành phần ruột bầu có 80% lớp đất mặt, 10% cát, 8% phân chuồng hoai, 2% lân và sử dụng chế độ che sáng 50 - 75%, cây con sau 9 tháng có đường kính gốc trung bình đạt khoảng 6 mm và chiều cao trung bình đạt khoảng 22 cm.

 

Từ khóa: Che sáng, hạt, Mây chỉ, nảy mầm, thành phần ruột bầu.

Nguồn: Tạp chí KHLN Số 4/2023: 43-52.

 

 

RESEARCH ON THE PROPAGATION OF Calamus dioicus Lour. FROM SEEDS

 

Pham Trong Nhan, Pham Khai Tan, Le Hong En, Ho Si Hung, Le Thi Thuy Hoa

Forest Science Institute of Central Highlands and South of Central Vietnam

 

SUMMARY

 

Calamus dioicus Lour. is a potential species to develop raw materials for the bamboo and rattan production. This paper presents characteristics of fruit, seeds, germination and seedlings at the nursery. Fruit size of Calamus dioicus Lour. is only 10.0 mm in length and 9.8 mm in diameter, the number of fruits per kg is 1.809 fruits. Seeds of Calamus dioicus Lour. are only 6.3 mm in length and 7.9 mm in diameter, the number of seeds per kg is 3.774 seeds at 7.7% water content. Seeds were preserved at 5oC in the refrigerator, for a period of 1 to 3 months, the germination rate is 61.7%, 55.3%, 42.0%, respectively. Seeds should be treated in GA3 with concentration of 80 ppm for 12 hours; Germination rate, time of seeds start to germinate, end of germination and germination time are 74.3%, 25.3 days, 39.3 days, and 15.3 days, respectively. The best sprouted seeds were obtained with a germination rate of 91.7% in a sandy substrate with mud plastered on the surface. With potting composition including 80% topsoil, 10% sand, 8% manure, 2% phosphorus and using 50 - 75% shading mode, the seedlings had stump diameter is 0.6 cm and height reaches at 22 cm.

 

Keywords: Shading, seeds, Calamus dioicus Lour., germination, potting composition.

 

Online: 2
Hôm nay: 315
Tuần này: 714
Tổng lượt truy cập: 00310442